Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

llarwydd
21:56
3934 2950 500
Reposted fromxanth xanth viaHypothermia Hypothermia

March 18 2018

llarwydd
19:10
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
llarwydd
19:07
8401 629b 500
Reposted fromonlyman onlyman viaSkydelan Skydelan
llarwydd
19:06

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
llarwydd
19:04
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSkydelan Skydelan
llarwydd
17:35
2934 9067 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaSkydelan Skydelan
llarwydd
17:34

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaSkydelan Skydelan
llarwydd
17:27
7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viaerrortryagain errortryagain
llarwydd
17:25
Jasnowidze po pijaku dzwonią do swoich przyszłych.
— JoeMonster.org
Reposted frommlehowy mlehowy viajointskurwysyn jointskurwysyn
llarwydd
17:23
7628 a974 500
llarwydd
16:57
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
llarwydd
16:54
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viamrpaf mrpaf
16:51
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

llarwydd
16:51
Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość.
— Arthur Shopenhauer
llarwydd
16:51
1983 c4a6 500
llarwydd
16:51
Znowu przeziębienie. Przeziębiony przez sześć miesięcy w roku. (…) Nie mam bólów głowy, mam coś gorszego - jakiś ciężar gniotący mi mózg, coś żałobnego w umyśle.
— Emil Cioran
llarwydd
16:51
Musiałem mieć chyba szesnaście lat, gdy zacząłem nie ufać życiu.
— Emil Cioran
llarwydd
16:50
2794 a85d 500
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
16:49
2762 8842 500
Reposted fromathaiya athaiya viaerrortryagain errortryagain
llarwydd
16:49
4417 40e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl